Update Corona-maatregelen 10/01/2022

Vooreerst wensen we iedereen een gezond en aangenaam 2022!

Zoals jullie reeds in de media konden vernemen, zijn er nog steeds heel wat maatregelen die we opnieuw moeten toepassen in onze school.

Basisonderwijs (kleuter en lager) mondmasker

 • In publiek toegankelijke ruimtes wordt steeds een mondmasker gedragen vanaf de leeftijd van 6 jaar.
 • In de niet-publiek toegankelijke ruimtes (klaslokaal, leraarskamer, ...) zijn volgende principes van toepassing:
  - Leerlingen vanaf het 1ste leerjaar dragen een mondmasker op school. Mits de nodige afstand (1,5 m) en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits je intense fysieke contacten vermijdt.
  - Alle personeelsleden dragen in beginsel een mondmasker (indien geen afstand kan worden gehouden).  Bij contacten met kleuters hoeft het personeel geen mondmasker te dragen, ook niet bij onvoldoende afstand. Tijdens het lesgeven vooraan in de eigen klas mogen leerkrachten een mondmasker achterwege laten, indien er voldoende afstand (1,5m) is. Belangrijk is wel dat er voldoende wordt geventileerd en verlucht.
 • Leerlingen en personeel hoeven het mondmasker tijdelijk niet te dragen tijdens de schoolse sportactiviteiten.
 • Leerlingen en personeel kunnen (tijdelijk) geen mondmasker dragen op grond van medische aandoeningen of fysieke of mentale redenen. Dit wordt gestaafd met een medisch attest.
 • Ouders dragen een mondmasker wanneer ze de school betreden.

Basisonderwijs (kleuter en lager) hoogrisicocontact
Leerlingen uit het basisonderwijs dragen vanaf het 1ste leerjaar een mondmasker: leerlingen uit het basisonderwijs die op school in nauw contact kwamen met een besmette leerling en zelf geen symptomen vertonen, worden daardoor als laagrisicocontact beschouwd, en niet meer getest of in quarantaine gezet.
Dit geldt ook voor kleuters, die geen mondmasker moeten dragen. Leerlingen worden als laag risico beschouwd wanneer de klassen goed geventileerd werden.

Als er binnen een bepaalde periode in één klasgroep 4 of meer besmettingen optreden, of wanneer 25% van de klasgroep besmet is, treedt de procedure tegen clusterbesmettingen in werking:

 • De hele klas sluit preventief gedurende 5 dagen.
 • Alle leerlingen gaan gedurende die periode in quarantaine.
 • Leerlingen worden niet getest indien ze asymptomatisch zijn.
 • De school en/of het CLB communiceren duidelijk vanaf wanneer de leerlingen terug naar school mogen.
 • Ook personeelsleden die in de voorbije 48 uur in contact kwamen met de klasgroep in een binnenruimte (meer dan 15 minuten, zonder mondmasker, op minder dan 1,5 m afstand) worden als hoogrisicocontact beschouwd en laten zich desgevallend testen conform de regels die gelden in de algemene maatschappij.

Ook:

 • Leerlingen die beschikken over een geldig herstelcertificaat ( = leerlingen die de voorbije 180 dagen een besmetting hebben doorgemaakt),
 • leerlingen die niet op school waren gedurende de periode van 7 dagen voorafgaand aan de beslissing om de klasgroep in quarantaine te plaatsen,
 • of leerlingen die al in quarantaine zaten en waarbij de quarantaineperiode afloopt in de loop van de 7 dagen waarin de klas gesloten is, moeten niet (opnieuw) in quarantaine. Deze leerlingen mogen naar school blijven gaan.
 • Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen persoon of personen waarbij het kind op dat ogenblik verblijft. Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen als deze volwassene, m.a.w. wanneer één van de volwassenen aan quarantaine (of isolatie) onderworpen is ook het kind aan quarantaine onderworpen is.

Opgelet: wanneer een kind een hoogrisicocontact had buiten de schoolse context (en buiten de familiekring), en het daardoor in quarantaine moet, mag het kind deze quarantaine wel verlaten om naar school te gaan. Wanneer er een besmetting is binnen het eigen gezin, is deze uitzondering niet van toepassing en gaat de leerling mee in quarantaine.


Basisonderwijs
Wanneer treedt de procedure voor clusterbesmettingen op school in werking?

Als je op school in één klas minstens 4 indexgevallen van COVID-19 hebt binnen een periode van 7 dagen, of wanneer 25% van de klas besmet is, treedt de procedure voor clusterbesmettingen in werking.
Alle leerlingen van een klas waar een clusterbesmetting zich voordoet, gaan 7 dagen in quarantaine.

Sluiten van één klas

De beslissing om over te gaan tot de sluiting van een gedeelte van een klas of een volledige klas wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken zorgraad na overleg met de CLB-arts of de arbeidsarts.

Meerdere klassen sluiten (gedeeltelijke sluiting van een school)

De beslissing om over te gaan tot een gedeeltelijke sluiting van een school (meerdere klassen) wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken zorgraad na overleg met de CLB-arts of de arbeidsarts en de burgemeester.

De hele school sluiten

Vanuit preventief oogpunt kan overwogen worden om de school volledig te sluiten, omdat het besmettingsgevaar zeer groot en alomtegenwoordig is. De burgemeester beslist in overleg met de lokale crisiscel, het betrokken schoolbestuur op advies van de medische expert, de CLB-arts, de arbeidsarts van de school en de federaal gezondheidsinspecteur, over de sluiting van de school.

Alle niveaus

 • De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
 • De ministers roepen ouders ook op hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór maandag te testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek.
 • Eerder werden ook de quarantaineregels voor de brede samenleving versoepeld. De aangepaste quarantaineregels voor het onderwijs moeten de situatie voor directies, leraren en CLB-medewerkers beter werkbaar maken.
 • Zoals voordien, blijven de leerlingen ’s middags op school en eten zij in hun eigen klaslokaal.
 • Wanneer er leerlingen in quarantaine moeten zal er afstandsonderwijs voorzien worden.

Wees extra voorzichtig de komende weken en laat ons samen zorgen voor de veiligheid en gezondheid van iedereen.

Komt jouw kapoen ook naar onze school?