Zorg

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding zien we als een kerntaak voor onze zorgzame school.

Als zorgzame, gastvrije school ijveren wij dagelijks voor een krachtige leeromgeving waarin het leren en welbevinden van de kinderen centraal staan.

Ons zorgbeleid start dus met het bieden van goed onderwijs dat alle initiatieven omvat die leerlingen ondersteunen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling. Onze leerkrachten hebben de ambitie om elk kind een brede basisvorming te bieden en optimale kansen om zich ten volle te ontwikkelen tot kritisch denkende, sociale mensen die zin en richting geven aan hun leven en verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes en gedrag.

Om de verschillen in het leren en ontwikkelen van onze kinderen op te vangen heeft onze zorgwerking/leerlingenbegeleiding een duurzame plaats in onze dagelijkse werking. Het zorgcontinuüm met de 4 begeleidingsdomeinen en het handelingsgericht werken (HGW) vormen een doelgericht zorgbeleid op maat van ieder kind: een referentiekader om vorm te geven en inhouden en verantwoordelijkheden vast te leggen.

Overlegmomenten tussen alle betrokkenen zijn de sleutel tot het succes van onze zorgwerking.

Onze klasleerkrachten zijn de eerste zorgversterkers en verantwoordelijk voor de zorg voor elk kind. Door observatie en toetsing trachten ze inzicht te krijgen in wat dit kind in deze klas nodig heeft. Gerichte professionalisering zal de leerkrachten ondersteunen. Zo kunnen ze spontaan de nodige stappen zetten om tegemoet te komen aan de noden en eigenheid van elk kind.

De klasleerkrachten kunnen daarbij rekenen op ondersteuning van de zorgcoördinator en het zorgteam bij de reguliere klaswerking (brede basiszorg en verhoogde zorg) of voor het aanreiken van zorg gerelateerde informatie. Bij uitbreiding van zorg zoeken we naar passend onderwijs waarbij we na overleg samenwerken met alle actoren (kind, school, CLB, PBD) en partners (ouders, externe hulpverlening, …)
Leerlingen begeleiden wordt door samenwerken een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het 'bieden van zorg' aan kinderen kan alleen maar slagen als we samen streven naar een warme en open communicatie met respect voor elkaar, elkaars mogelijkheden en  draagkracht. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van elk kind om optimaal te ontwikkelen en te ontplooien.

Ons zorgteam

De samenstelling van het zorgteam varieert naargelang de behoeften of noden van het kind.
 

Zorgcoördinator

Hanneke Stroeckx
015 22 22 98
hanneke@schoolhulshout.be

Zorgleerkrachten

  • Caro Aerts
  • Gisèle Mariën

Heb je nog vragen?